Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 Adresát - zde směřujte vracenou zásilku: 

CosmoCity s.r.o.( sklad PPM)  logistická zóna K Vypichu 1087, 25219 Rudná 

Internetový obchod:   www.keune.cz

Společnost:               CosmoCity s.r.o.

Se sídlem:                 K Vypichu 1087,25219 Rudná

IČ/DIČ:                      08365342/ CZ08365342

E-mailová adresa:     info@cosmocity.cz 

Telefonní číslo:          +420777300695

 

VYPLŇUJE ZÁKAZNÍK

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne ........................ jsem ve Vašem obchodě  www.keune.cz vytvořil objednávku (doplňte číslo objednávky..........................................)

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady  ( uveďte kód, název zboží a popište závadu)  :

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

 

Požaduji vyřídit reklamaci  následujícím způsobem: ________________________________________________

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace

spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání .

  • Datum objednání ...........................datum obdržení ........................... Číslo objednávky: .........................................................................
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem  : ______________________________________
          a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):___________________________________
  • Jméno a příjmení spotřebitele: ___________________________________________________________________________________
  •  Adresa spotřebitele: ____________________________________________________________________________________________
  • Email:                                                   Telefon:

V .........................., Dne ...................................

 

 

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně      věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.